Ekometal, spol. s r.o.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť EKOMETAL, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií za účelom zlepšenia postavenia, zvýšenia konkurencieschopnosti a celkového zvýšenia efektivity výroby.

Názov projektu

Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o.

Hlavný cieľ projektu

Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom inovovania výrobných procesov.

Očakávané výsledky

  • zapojením moderných zariadení: 5-osé CNC, dve 3-osé CNC a sústruh bude inovovaný výrobný proces obrábania, čo prinesie vyššiu kvalitu produktov s vysokou pridanou hodnotou, flexibilitu vo výrobe, vyššiu efektivitu práce;
  • obstaraním meracieho zariadenia bude inovovaný proces merania a kontroly, čo prinesie odstránenie potreby kooperácie s externými firmami, zníženie množstva nepodarkov, nižšiu chybovosť;
  • inovácia týchto výrobných procesov prinesie posilnenie postavenia spoločnosti EKOMETAL na trhu

Kontrahovaná výška NFP

197 986,31 EUR

Operačný program

Výskum a Inovácie – www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI

Webové sídlo SO

Webové sídlo CKO